لذت ماکرو

Posted by Khazan Zeh (Lahijan, Iran) on 23 September 2017 in Animal & Insect and Portfolio.

عکاسی روی دست در این ابعاد واقعا تجربه ای سخت و بسی هولناک بود
-----
D7100 + Sigma 105

Set me free

Nikon D7100

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+